Строителна лаборатория

СБКИ издава протокол за следните изпитвания:
I.Изпитване на Бетон
1.Якост на натиск на втърден бетон (пробни тела)-БДС 505 84
2. Консистенция на бетонов разтвор чрез конуса на Абрамс – БДС EN 12350-2 2002
3. Статистическа обработка на резултати.
4. Безразрушително изпитване на бетон в конструкции за определяне вероятната якост на натиск- БДС 3816 81
5. Водопопиваемост
6. Мразоустойчивост
II.Изпитване на добавъчни материали за бетон БДС EN 12620 :2002
1. Зърнометричен състав
-едрина на зърнометричен състав
- финост на пясъка
- съдържание на продълговати и плоски зърна(ППЗ)
- съдържание на финни фракции
- съдържание на отмиваеми(глинести и праховидни) частици
2. Дробимост – устоичивост на дробимост при статично натоварванеч
III.Изпитване на бетонни плочи – БДС 625 80, EN 1339 2003 + AC 2006
1. Якост на опън при огъване
2. Водопопиваемост
3. Изтриваемост
4. Мразоустойчивост
IV.Изпитване на бетонни бордюри БДС 624-87 EN 1340 2003
1. Сила на разрушаване при огъване
2. Водопопиваемост
3. Мразоустойчивост
V.Изпитване на бетонови и стоманобетонови тръби EN 1916+AC:2005
1. Якост – носимоспособност на разрушителен товар
2. Водонепропускливост
3. Водопоглъщането на бетона
VI.Изпитване на арматурна стомана – БДС EN ISO 15630 – 1, 2, 3-2004
1. Якост на опън при скъсване
2. Относитeлно удължение
3. Граница на провлачване, якост на опън
4. Якост на срязване

Image 12 Image 12

Галерия

rsz_img_0878 Image 12 Image 12 Image 12

Назад »